parallax background

Szwecja.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary do Szwecji
  • kupują i sprzedają towary na terytorium Szwecji
  • prowadzą sprzedaż w ramach WDT lub nabywają towary z terytorium Unii Europejskiej (WNT),
  • magazynują towary na terenie Szwecji w celu ich dalszej odsprzedaży,
  • organizują w Szwecji wydarzenia na żywo, wystawy, konferencje, itp,
  • nie są podatnikami VAT, ale nabywają na Szwecji usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia.

Okresami rozliczeniowymi są miesiąc, kwartał lub rok. Częstotliwość składania deklaracji zależy od wartości rocznej sprzedaży podlegającej VAT. Podatnicy, których roczny obrót przekroczył 40.000.000 SEK składają deklaracje miesięczne, gdy wartości te kształtują się w przedziale pomiędzy 1.000.000 SEK a 40.000.000 SEK obowiązują deklaracje kwartalne, a jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy 1.000.000 SEK przedsiębiorcy mogą zdecydować się na rozliczenia roczne.

Termin złożenia deklaracji oraz uregulowania należnego podatku VAT w przypadku deklaracji miesięcznych to 26. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W odniesieniu do rozliczeń kwartalnych obowiązującym terminem jest 12. dzień drugiego miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a dla deklaracji rocznych wyznaczoną datą jest 26. dzień drugiego miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Deklaracje można przesyłać do urzędu skarbowego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Opóźnienie w złożeniu deklaracji może skutkować naliczeniem kary przez urząd skarbowy w wysokości od 500 do 1000 SEK. Braki w uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegają naliczeniu odsetek od zaległej kwoty. Nieprawidłowe lub niedokładne deklaracje mogą skutkować karą w wysokości 20% nieprawidłowo wykazanego podatku VAT.

Spółka zagraniczna prowadząca działalność na terenie Szwecji, musi również dostosować się do lokalnych zasad dotyczących, m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków i rejestrów przez okres 7 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się