parallax background

Portugalia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Firmy, które:

 • importują towary na rynek portugalski spoza UE
 • kupują lub sprzedają towary w Portugalii
 • kupują w Portugalii towary z innych państw członkowskich UE
 • przechowują towary w Portugalii w celu dalszej od sprzedaży.

Podmiot może zdecydować się na:

 • deklaracje miesięczne – składane do 10 dnia drugiego miesiąca po zamknięciu okresu sprawozdawczego, lub
 • deklaracje kwartalne –składane do 15 dnia drugiego miesiąca po zamknięciu okresu sprawozdawczego (w tym przypadku danego kwartału).

Dodatkowo obowiązkowe deklaracje roczne należy złożyć do 15 lipca następnego roku.

Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy posiadają rejestrację VAT dla nierezydentów w Portugalii, muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących księgowości, faktur i stawek VAT. Obejmuje to:

 • przygotowywanie faktur z uwzględnieniem szczegółów ujawniania informacji określonych w portugalskim Kodeksie VAT (ATCUD)
 • faktury elektroniczne z odpowiednim podpisem, autentycznością i zgodą odbiorcy
 • prowadzenie rachunków i rejestrów, które muszą być przechowywane przez co najmniej 8 lat
 • prawidłowe fakturowanie klientów za towary lub usługi zgodnie z portugalskimi przepisami dotyczącymi VAT w czasie dostawy
 • przetwarzanie not kredytowych i innych korekt
 • stosowanie zatwierdzonych kursów walut obcych.

Przedsiębiorstwa spoza UE

Refundacje są przyznawane na podstawie 13. dyrektywy UE oraz warunków dekretu z mocą ustawy nr 186/2009 z 12 sierpnia dla firm z siedzibą poza UE.

Portugalia stosuje zasadę wzajemności, co oznacza, że państwo pochodzenia powoda musi również przyznać zwrot podatku VAT przedsiębiorstwom portugalskim.

Należy wyznaczyć przedstawiciela podatkowego z adresem w Portugalii i upoważnić go do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z wniosku o zwrot. Przedstawiciel składa wniosek do służb ds. zwrotu VAT w formie pisemnej lub elektronicznej.

Złożenie certyfikatu z państwa, w którym ma siedzibę potwierdza, że podlega on ogólnemu podatkowi od sprzedaży oraz potwierdzenie z tego państwa o wzajemności traktowania podatników mających siedzibę w Portugalii. Jeśli oba narody mają umowę o wzajemności, nie można przedstawić tego certyfikatu.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się