Privacy Policy Duni EFF


Polityka Prywatności Duni EFF

Duni EFF’s aim is to protect the privacy of individuals who visit the company’s websites. All persons whose personal data is processed by Duni EFF shall at all times feel confident that the person’s privacy is respected and that due care is taken regarding his or her personal data. We collect information from you when you register on our site or fill out a form. You may, however, visit our site anonymously. Duni is the sole owner of the information collected on this site and we will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfil your request.

The personally identifiable data collected by the website includes:

 • Name
 • E-mail
 • Phone Number
 • Company Name
 • Address

The personal data provided by you will be processed in one of the following ways:

 • To provide information and services you request
 • To improve our website
 • To improve customer service
 • For marketing purposes provided you give your consent to this

Individuals have the following basic rights concerning data registered by Duni – to:

 • access and read their data
 • have their data corrected or deleted
 • object to usage of their data
 • express any concern they have about our use of their data

The above rights are valid unless they are in conflict with laws or other legitimate use Duni EFF has for processing the personal data.

Duni EFF takes precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline. While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

We use “cookies” on this site. A cookie is a piece of data stored on a site visitor’s hard drive to help us improve your access to our site and identify repeat visitors to our site. For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a password more than once, thereby saving time while on our site. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information on our site.

To review and update your personal information to ensure it is accurate, contact us at gdpr@duni.com.

For any other issue concerning personal data and privacy policy contact us at gdpr@duni.com.

Celem Duni EFF jest ochrona prywatności osób odwiedzających strony internetowe firmy. Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Duni EFF, muszą przez cały czas mieć pewność, że prywatność danej osoby jest szanowana i że z należytą starannością obchodzą się z jej danymi osobowymi. Zbieramy od Ciebie informacje, gdy rejestrujesz się na naszej stronie lub wypełniasz formularz. Możesz jednak odwiedzać naszą witrynę anonimowo. Duni jest wyłącznym właścicielem informacji zebranych w tej witrynie i nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim spoza naszej organizacji, chyba że będzie to konieczne do spełnienia Twojej prośby.

Dane osobowe gromadzone przez serwis obejmują:

 • Imię
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy
 • Adres

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w jeden z następujących sposobów:

 • Aby zapewnić informacje i usługi, o które prosisz
 • Aby ulepszyć naszą stronę internetową
 • Aby poprawić obsługę klienta
 • W celach marketingowych pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę

Osobom fizycznym przysługują następujące podstawowe prawa dotyczące danych rejestrowanych przez Duni - do:

 • uzyskać dostęp i odczytać ich dane
 • poprawienia lub usunięcia swoich danych
 • sprzeciwić się wykorzystaniu ich danych
 • wyrazić wszelkie obawy dotyczące wykorzystywania przez nas ich danych

Powyższe prawa są ważne, o ile nie są sprzeczne z prawem lub innym uzasadnionym sposobem wykorzystania danych osobowych przez Duni EFF.

Duni EFF podejmuje środki ostrożności, aby chronić Twoje dane. Kiedy przesyłasz poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, Twoje informacje są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Chociaż używamy szyfrowania do ochrony poufnych informacji przesyłanych online, chronimy również Twoje dane offline. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonej pracy. Komputery / serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Na tej stronie używamy plików „cookies”. Plik cookie to fragment danych przechowywanych na dysku twardym osoby odwiedzającej witrynę, aby pomóc nam poprawić dostęp do naszej witryny i zidentyfikować osoby, które ją powracają. Na przykład, kiedy używamy pliku cookie do identyfikacji Ciebie, nie musisz logować się hasłem więcej niż jeden raz, oszczędzając w ten sposób czas na naszej stronie. Pliki cookie mogą również umożliwiać nam śledzenie i kierowanie zainteresowań naszych użytkowników w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny. Korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi na naszej stronie.

Aby przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe w celu zapewnienia ich dokładności, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@duni.com

W innych sprawach dotyczących danych osobowych i polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem gdpr@duni.com

Contact us